Allmänna villkor Standout AB

1. Inledning

Dessa Allmänna villkor (”Villkoren”) reglerar er användning av avtalad mjukvara i form av integration(er), hädanefter benämnd som ”Tjänsterna”.

Tjänsterna tillhandahålls av Standout AB, org. nr 556730-0073 (”Standout”). Ni köper tillgång till Tjänsterna direkt från Standout. Dessa Villkor gäller mellan Standout och er som Kund (”Kunden”). Dessa Villkor utgör en integrerad del av Avtalet och reglerar Standouts skyldigheter gentemot er som Kund och era skyldigheter som Kund av Tjänsterna. Med ”Avtalet” avses den offert eller annan avtalshandling som genom undertecknande eller motsvarande förfarande bekräftar att ett avtal har ingåtts mellan parterna. Genom att ingå Avtalet godkänner Kunden dessa Villkor.

Mer information om Standout inklusive kontaktuppgifter och om Tjänsterna finns på standout.se.

Villkoren gäller från och med den 15 september 2023 och ersätter alla tidigare allmänna villkor för Tjänsterna. I punkt 6 finns bestämmelser om ändring av Villkoren.

2. Meddelanden

Meddelanden och information om Tjänsterna, exempelvis information om driftsstörningar, support eller villkorsändringar, lämnas till av Kunden angiven e-postadress. Meddelande som skickas per e-post är att anse som levererat när det avsänts från Standout.

Innehåll i meddelande äger tillämpning omedelbart, om inget annat särskilt anges i meddelandet.

Meddelande från Kunden till Standout avseende dessa Villkor eller Avtalet skickas enligt punkt 12 i dessa Villkor.

3. Avtalade Tjänster och abonnemangsavtal

Innehållet i och omfattningen av de avtalade Tjänsterna framgår av Avtalet.

Tjänsterna tillhandahålls som “Software as a Service” (SaaS), där Kunden köper ett abonnemang av Tjänster. Vid köp av abonnemang ges Kunden rätt till åtkomst av Tjänsterna och rätt att använda dem på det sätt som framgår av Avtalet och dessa Villkor. Alla delar av Tjänsterna regleras av dessa Villkor, inklusive delar som läggs till, köps till eller tas i bruk vid ett senare tillfälle.

Abonnemang löper i tremånadersperioder såvida inte annan abonnemangsperiod har angivits i Avtalet (”Abonnemang”). Bestämmelser om förlängning och uppsägning av Abonnemang finns i punkt 10 nedan.

Standout upplåter genom Avtalet till Kunden en icke-exklusiv, ej överlåtbar, begränsad licens att under den tid som betalning erlagts för Tjänsterna använda Tjänsterna enligt de villkor som följer av Avtalet och dessa Villkor. Kunden har inte rätt att till tredje part upplåta rättigheter till Tjänsterna, om inte skriftligt godkännande erhålls från Standout dessförinnan.

4. Särskilda bestämmelser om Early Bird

Standouts erbjudande avseende förhandsbeställningar av Tjänster som är under utveckling (”Early Bird”) medför att Tjänsternas funktion och pris kan komma att ändras under hela utvecklingsperioden. Betalning för Early Bird påbörjas inte förrän första leveransen av Tjänsterna är genomförd och har den funktionalitet som framgår av respektive tjänstebeskrivning.

Kunden är medveten om att Early Bird-tjänster kan drabbas av fler buggar än etablerade Tjänster och kompenseras för detta, vanligtvis i form av lägre månadsavgifter, lägre startavgifter samt utökat inflytande över Tjänsternas utformning.

Kunden har utan hinder av bestämmelserna i punkt 10 rätt att säga upp ett Early Bird-abonnemang med omedelbar verkan.

5. Leverans och leveransens skick

Standout ansvarar för att leverera Tjänsterna fram till internet. Rätten att använda Tjänsterna är inte villkorade av eller beroende av någon särskild version av Tjänsterna eller funktion vid någon särskild tidpunkt, utan ger tillgång till och rätt att använda Tjänsterna såsom de tillhandahålls vid varje given tidpunkt. Tillhandahållandet av Tjänsterna är inte villkorat av leverans av framtida versioner eller funktionaliteter.

Det är Kundens ansvar att ha tillgång till nödvändig internetuppkoppling samt anslutningspunkter i den utsträckning Tjänsterna behöver, liksom kompatibel hårdvara.

Standout ska tillhandahålla Tjänsterna i enlighet med Avtalet. Standout ska utföra samtliga förpliktelser enligt Avtalet med den skicklighet, snabbhet och omsorg som kan förväntas av liknande tjänster i branschen samt i enlighet med tillämplig lag, förordning och andra föreskrifter.

Kunden ansvarar för att Tjänsterna används i enlighet med Avtalet, tillämplig lag, förordning eller annan förskrift samt att följa vid var tid lämnade instruktioner för Tjänsternas användande från Standout. Kunden åtar sig att inte använda Tjänsterna för något illegalt eller obehörigt syfte.

6. Ändringar

Tjänsterna är normalt tillgängliga dygnet runt veckans alla dagar. Standout förbehåller sig dock rätten att göra ändringar, förbättringar och/eller avbrott i tillhandahållande av Tjänsterna för såväl planerat underhåll som för brådskande justeringar som motiveras av till exempel säkerhetsskäl. Standout friskriver sig från ansvar som härrör från sådana åtgärder. Avbrott till följd av planerat underhåll inplaneras i möjligaste mån vid tider när nyttjande av Tjänsterna normalt sett är låg.

Standout förbehåller sig rätten att ändra dessa Villkor samt övriga villkor för leverans av Tjänsterna. Ändring av Villkoren ska meddelas Kunden genom av Kunden anvisad kontaktinformation minst 30 dagar innan ändringen träder i kraft, såvida inte ändringen föranleds av ändring i tvingande lag, myndighetsbeslut eller andra omständigheter utanför Standouts kontroll. Om en ändring är till nackdel för Kunden, och Kunden inte vill godta ändringen, har Kunden rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan senast den dag då den aktuella ändringen träder i kraft. Kundens fortsatta användning av Tjänsterna efter att en villkorsändring träder i kraft ska anses utgöra Kundens godkännande av de ändrade Villkoren.

Standout har rätt att anlita underleverantörer för fullgörande av Standouts förpliktelser enligt Avtalet. Standout ansvarar för utförandet av de avtalsförpliktelser som utförs av underleverantörer såsom om de hade utförts av Standout själv.

7. Uppstart av Tjänsterna

Standout gör Tjänsterna tillgängliga fram till internet och meddelar Kunden detta genom att via e-post skicka ut ett meddelande härom. Meddelandet indikerar att Tjänsterna är tillgängliga och redo att tas i bruk och ska ses som den tidpunkt då Tjänsterna är levererade i enlighet med Avtalet.

Efter att meddelandet har skickats ut har Kunden möjlighet att inom fem arbetsdagar opponera sig mot att Tjänsterna tas i bruk. Om ingen opposition framförs inom denna tidsram anses Tjänsterna levererade (”Leveransdagen”).

Leverans sker genom att Tjänsterna görs tillgängliga fram till internet.

8. Databehandling och integritet

8.1. Behandling av personuppgifter

Kundens användande av Tjänsterna innebär att data som innehåller personuppgifter överförs från Kunden till Standout. Kunden är därvid (enligt EU:s Dataskyddsförordning ”GDPR”) att betrakta som personuppgiftsansvarig och Standout som personuppgiftsbiträde. Parterna har för detta ändamål ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal som utgör en del av dessa Villkor, Bilaga 8.1.

I vissa delar kan även Standout anses som personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som Kunden lämnar till Standout, exempelvis avseende Kundens representanter. Information om sådan personuppgiftsbehandling ges i Standouts integritetspolicy.

8.2. Insamling av information

Standout kan komma att samla in information från användningen av Tjänsterna via automatiserade datainsamlingsverktyg. Standout samlar in och använder sådan information i syfte att säkerställa, underhålla och förbättra Tjänsterna samt för statistik och analyser av olika slag.

8.3. Kundens data

Kunden innehar samtliga rättigheter till Kundens data och Standout erhåller inga rättigheter, utöver vad som framgår av dessa Villkor eller Avtalet, till Kundens data eller del därav. Standout har rätt att under avtalstiden använda Kundens data för att leverera Tjänsterna till Kunden. Om inte annat anges av Avtalet, inklusive personuppgifts-biträdesavtalet, ska Standout inte sälja, hyra, hyra ut eller på annat sätt göra Kundens data tillgänglig för tredje part, utom i följande situationer:

 1. för att följa tillämplig lag, förordning, föreskrift eller myndighetsbeslut,
 2. för att undersöka eller förhindra säkerhetshot eller bedrägeri, samt
 3. om det krävs vid omorganisation, fusion, försäljning eller köp av hela eller delar av Standout.

9. Prissättning och fakturering

Om inget annat anges i Avtalet, gäller de avgifter för Tjänsterna som vid var tidpunkt görs tillgängliga av Standout.

Såvida inget annat anges i Avtalet inkluderar Standouts avgifter inte avgifter som debiteras av de externa tjänster som Standout har integrerat mot, t.ex. licensavgifter, transaktionsavgifter eller avgifter som debiteras av sådana externa tjänster för aktivering av integration.

Abonnemangsavgifter faktureras månadsvis i förskott. Avgifter för start- eller projektkostnad faktureras i efterskott efter avslutad leverans, såvida inget annat har angivits i Avtalet.

Fakturor skickas till av Kunden angiven e-postadress. För pappersfaktura har Standout rätt att ta ut en avgift per faktura.

Faktura ska betalas inom 30 dagar. Vid försenad betalning har Standout rätt att debitera påminnelse-avgifter som följer av lag samt dröjsmålsränta. Dröjsmålsränta är av Riksbanken fastställd referensränta plus åtta procentenheter, enligt räntelagen (1975:635).

Standout förbehåller sig rätten att ändra priset för Tjänsterna för kommande Abonnemangsperioder. En avgiftsändring inkluderar införandet av nya avgifter. Standout kommer att meddela Kunden via e-postadress om avgiftsändringar senast 30 kalenderdagar innan avgiftsändringen träder i kraft.

10.Avtalsperiod och uppsägning

Avtalet träder i kraft när Avtalet har (i) undertecknats av båda parter eller (ii) när Standout har bekräftat ordern genom en orderbekräftelse (gemensamt ”Beställningsdagen”). Orderbekräftelsen skickas till den e-postadress Kunden har angivit för att lägga sin order. Det åligger Kunden att omedelbart granska orderbekräftelsen och att påtala eventuella fel eller brister till Standout.

Som framgår av punkt 3 löper Abonnemang i tremånadersperioder eller annan period som har angivits i Avtalet (”Abonnemangsperiod”). Abonnemanget gäller från och med Leveransdagen. Vid utgången av en Abonnemangsperiod förlängs Abonnemanget automatiskt med en ny, lika lång, Abonnemangsperiod såvida det inte dessförinnan sägs upp enligt nedan.

Kunden har rätt att när som helst säga upp ett Abonnemang via standout.se/uppsagning. Genom uppsägningen upphör Abonnemanget att gälla vid utgången av den Abonnemangsperiod som är gällande vid tidpunkten för uppsägningen. Av Kunden erlagda avgifter för Abonnemang återbetalas inte vid Kundens uppsägning av Abonnemang.

Standout har rätt att när som helst säga upp ett Abonnemang genom meddelande till Kunden. Vid Standouts uppsägning upphör Abonnemanget att gälla vid utgången av den Abonnemangsperiod som är gällande vid tidpunkten för uppsägningen.

Respektive part har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om:

 1. den andra parten begår ett väsentligt avtalsbrott och inte vidtar rättelse inom 30 dagar från det att avtalsbrottet skriftligen påtalats,
 2. den andra parten ställer in sina betalningar eller på annat sätt kan antas ha kommit på obestånd.

Kunden har rätt att ångra sitt köp inom 30 dagar från Beställningsdagen. Kunden har ej rätt till återbetalning för redan erlagda avgifter. Ångerrätten gäller inte för de initiala kostnader som Standout har ådragit sig för att göra Tjänsterna tillgängliga för Kunden, inklusive men inte begränsat till startkostnader, installationskostnader och kostnader för att hantera händelser via tjänsten som skett innan beställningsdagen.

Ångerrätten nyttjas genom att Kunden skickar en skriftlig notifikation till Standout. Denna notifikation ska vara Standout tillhanda inom ångerperioden.

11. Säkerhet

Standout är mån om att tillhandahålla säkra och pålitliga Tjänster och strävar efter att vid varje tidpunkt tillhandahålla adekvata administrativa, fysiska och tekniska säkerhetsåtgärder.

12. Support

Avtalet ger Kunden rätt till support. Om inget annat anges i Avtalet tillhandahåller Standout support via e-post, support@standout.se, eller telefon, 0470-34 87 00 (helgfria vardagar kl. 9-16).

I Standouts skyldigheter ingår inte att utbilda Kunden, avhjälpa fel som uppstått på grund av åtgärder utförda av annan än Standouts personal, ovarsam eller felaktig hantering, avhjälpa fel som orsakats av en produkt/tjänst från tredje part som kopplats till Tjänsterna eller avhjälpa fel som uppkommit på grund av fel i Kundens tekniska utrustning, tredjeparts utrustning (inklusive men inte uteslutande icke-kompatibilitet med Standouts Tjänster och utrustning) eller fel orsakad av skadlig kod. Vidare har Standout inga skyldigheter att avhjälpa fel i nätverk, operativsystem eller annan mjukvara som tillhandahålls av tredje part. Support inkluderar med andra ord inte Windows, SAP samt motsvarande, eller e-postprogramvara m.m. Om sådan hjälp ges äger Standout rätt att debitera Kunden enligt löpande konsulttaxa enligt vid var tid gällande prislista.

Oavsett ovan ska alla insatser från Standouts sida avseende tillhandahållande av support, stå i rimligt förhållande till abonnemangsavgiften.

13. Immateriella rättigheter

Standout eller dess licensgivare är ensam innehavare av alla immateriella rättigheter hänförliga till Tjänsterna (”Immateriella Rättigheter”). Ingenting i Avtalet och Villkoren innebär eller ska tolkas som att äganderätten till Immateriella Rättigheter övergår till Kunden eller att Kunden på annat sätt erhåller äganderätt till Immateriella Rättigheter.

Med Immateriella Rättigheter innefattas bl.a. men är inte uteslutande upphovsrätt, patent, varumärken, firma, mönster och produktdesign, källkod, AI-verktyg, databaser, affärsplaner och know-how, oavsett om det är registrerat eller inte. All dokumentation, inklusive manualer, instruktioner, eller andra skrivna, elektroniska eller icke-elektroniska beskrivningar av hur Tjänsterna är upprättade och används anses vara del av Tjänsterna och är föremål för samma restriktioner. All upphovsrätt, varumärken, registrerade varumärken, produktnamn, firmor eller logotyper som anges i Tjänsterna eller i anslutning till Tjänsterna är respektive ägares egendom.

All data ägd eller skapad av Kunden utgör Kundens egendom. Standout gör inga anspråk på Immateriella Rättigheter, eller äganderätt av något slag, till data ägd av Kunden som överförs till Tjänsterna.

14. Ersättning

Standout ska försvara Kunden mot krav eller processer där en tredje part framställt krav enligt vilka Kundens användning av Tjänsterna enligt dessa Villkor är i strid med, eller gör intrång i tredje parts Immateriella Rättigheter. Kunden ska omedelbart meddela Standout om sådant krav. Standout ska, i den mån Standout är ansvarig, hålla Kunden skadeslös för alla kostnader, avgifter, skadestånd, utgifter eller förlust som drabbar Kunden enligt en i domstol stadfäst förlikning eller domslut, inklusive advokatkostnader, förutsatt att Kunden samarbetar med Standout på Standouts bekostnad och att Standout får full kontroll över den rättsliga processen och/eller förlikningen, och att förlikningen befriar Kunden från allt ansvar. Standout får efter eget gottfinnande (i) modifiera Tjänsterna så att de inte längre är i konflikt, (ii) ersätta Tjänsterna med en funktionalitet som motsvarar Tjänsterna, (iii) erhålla en licens för Kundens fortsatta användning av Tjänsterna eller (iv) avsluta Kundens användning av Tjänsterna mot en återbetalning av varje abonnemangsavgift som betalats i förskott för perioder som överskrider dag för upphörande. Kunden äger inte rätt att göra några andra krav gällande med anledning av intrång i tredje parts rättigheter.

Vad som anges ovan ska inte äga tillämpning om Tjänsterna har använts i strid mot dessa Villkor eller om krav uppstår på grund av modifiering, integrering eller kundanpassning av Tjänsterna som inte utförts av Standout.

Kunden ska försvara Standout mot krav eller processer där en tredje part framställt krav grundat på av att Kundens data, eller användande av Tjänsterna är i strid med dessa Villkor, är i strid med eller gör intrång i den tredje partens Immateriella Rättigheter, eller är i strid med gällande lagstiftning. Standout ska omedelbart meddela Kunden om alla sådana krav. Kunden ska ersätta Standout för alla kostnader, avgifter, skadestånd, utgifter eller förluster som drabbar Standout enligt en i domstol stadfäst förlikning eller domslut, inklusive advokatkostnader, förutsatt att Standout samarbetar med Kunden på Kundens bekostnad, och ger Kunden full kontroll över den rättsliga processen och/eller förlikningen, och att förlikningen befriar Standout från allt ansvar.

15. Sekretess

Vardera part förbinder sig att inte till tredje man utan motpartens skriftliga medgivande utlämna sådana uppgifter om motpartens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemligheter eller som enligt lag omfattas av sekretessåtagande (”Konfidentiell Information”). Av Konfidentiell Information omfattas dock inte information som varit allmänt känt eller blir allmänt känt utan brott mot Avtalet eller dessa Villkor. Med Konfidentiell Information infattas inte heller information som part kan visa har utvecklats självständigt av annan utan kännedom om den Konfidentiella Informationen.

Part ansvarar för sina respektive anställdas och konsulters iakttagande av häri angivna bestämmelser och ska genom sekretessförbindelse med dessa eller andra lämpliga åtgärder tillse att Avtalet och dessa Villkors sekretess iakttas.

Parts sekretessåtagande enligt Avtalet samt dessa Villkor gäller under avtalstiden samt även för en period om fem år efter det att Avtalet har upphört att gälla.

16. Garanti och garantibegränsning

Standout garanterar att Tjänsterna under Abonnemangsperioden kommer att fungera huvudsakligen som beskrivits i Avtalet. Kunden och Standout är överens om att Tjänsterna och leveransen därav inte är helt fria från fel och att förbättringar av Tjänsterna är en pågående process, varvid Standout äger rätt till att vidta löpande utvecklings- och uppdateringsåtgärder av Tjänsterna.

Standout garanterar inte att Tjänsterna uppfyller Kundens krav, att de fungerar korrekt med Kundens val av utrustning, system eller inställningar, och inte heller att de inte avbryts eller är fria från fel. Kunden ansvarar för att tredjepartsprogram såsom webbläsare, PDF-läsare, toolbars, antivirusprogram samt brandväggar är korrekt installerade etc. för att utnyttja Tjänsterna.

Om Tjänsterna inte fungerar i enlighet med ovan angivna begränsade garanti, ska Standout korrigera alla konstaterade fel eller brister i Tjänsterna på egen bekostnad, alternativt vara behjälpliga att åtgärda fel/brister för det fall fel/brister beror på extern part. Standout åtgärdar/rapporterar till extern part anmälda fel i Tjänsterna, så snart det är möjligt. Standout förbehåller sig dock rätten att avgöra när och hur ett fel ska rättas samt när och hur en åtgärd ska utföras.

Standouts felansvar enligt denna punkt gäller under förutsättning att (i) Kunden reklamerar felet till Standout senast trettio (30) dagar efter att Kunden upptäckt eller borde ha upptäckt felet, och (ii) Kunden tillhandahåller Standout den information och data som krävs för att Standout ska kunna hantera felet.

17. Ansvarsbegränsning

Standouts ansvar för Tjänsterna förutsätter att Tjänsterna används på avsett sätt och i enlighet med Standouts anvisningar och i övrigt i enlighet med Avtalet. Såvida inte tvingande lag föreskriver något annat ansvarar Standout inte i något fall för indirekt skada eller förlust, inklusive men inte begränsat till förlust av vinst eller goodwill.

Standouts ersättningsskyldighet i förhållande till Kunden är, såvida inte uppsåt eller grov oaktsamhet föreligger, under alla omständigheter begränsad till ett belopp som motsvarar 100 % av den ersättning som Kunden har erlagt för Tjänsternas nyttjande under den 12-månadersperiod som infaller närmast före en eventuell skada/förlust.

Krav på skadestånd ska, för att rätt att göra påföljd gällande ska föreligga, framföras skriftligen av Kunden till Standout inom tre månader från det att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts, dock senast sex månader från skadetillfället.

18. Spärr av Tjänsterna

Standout har rätt att med omedelbar verkan och utan meddelande därom spärra Kunden från vidare användning av Tjänsterna om Kunden är i dröjsmål med betalning, bryter mot Villkoren eller på annat sätt misstänks utnyttja Tjänsterna på ett olagligt eller annars otillbörligt sätt.

En spärr av Kundens tillgång till Tjänsterna hävs så snart Standout anser att det inte längre finns skäl att låta spärren kvarstå.

Av Kunden erlagda avgifter hänförliga till tid då Tjänsterna har varit spärrade återbetalas inte.

19. Övrigt

Standout kan komma att använda information om Kunden i marknadsföringssyfte, exempelvis som referens i kundanskaffning eller övrig marknadsföring. Vid sådan användning ska Kundens medgivande först inhämtas.

Part har inte rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet utan den andra partens skriftliga medgivande.

Part har utan hinder av ovan stycke rätt att överlåta rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till bolag som tillhör partens koncern.

Om någon del av dessa Villkor befinns vara ogiltig, helt eller delvis, ska detta inte påverka giltigheten av övriga bestämmelser. Den aktuella bestämmelsen ska i sådana fall ersättas med en bestämmelse som, så långt möjligt, uppnår den ursprungliga bestämmelsens syften.

20. Tillämplig lag och tvistelösning

Svensk rätt ska tillämpas på Avtalet och dessa Villkor.

Om oenighet uppstår ska parterna i första hand försöka lösa tvisten i samförstånd.

Tvister i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras av allmän domstol med Växjö tingsrätt som första instans.

Bilaga 8.1

Personuppgiftsbiträdesavtal

1. Bakgrund

 1. Denna Bilaga Personuppgiftsbiträdesavtal utgör bilaga till avtalet om tillhandahållandet av tjänsterna (”Huvudavtalet”) som leverantören (”Biträdet”) ingått med kunden (”Ansvarig”).
 2. Biträdet kommer vid utförandet av Huvudavtalet att behandla personuppgifter som Ansvarig är personuppgiftsansvarig för. Biträdets behandling av personuppgifter ska då ske i enlighet med vad som föreskrivs i detta personuppgiftsbiträdesavtal (”Biträdesavtalet”). Behandlingen genomförs för att uppfylla Huvudavtalet och pågår endast under den tid som är nödvändig för att uppnå ändamålet.
 3. Om inget annat är uttryckligen angivet i detta Biträdesavtal, ska begrepp i detta Biträdesavtal ha samma innebörd som i tillämplig dataskyddslagstiftning (”Dataskyddsreglerna”).

2. Ansvarigs ansvar

 1. Ansvarig ska säkerställa att behandlingen endast sker i enlighet med bestämmelserna häri samt att behandlingen är förenlig med Dataskyddsreglerna.
 2. Ansvarig har rätten, samt är skyldig, att fatta beslut om ändamål och medel för behandlingen.
 3. Ansvarig ska endast tillhandahålla Biträdet sådana personuppgifter som är nödvändiga för att utföra behandlingen enligt Ansvarigs instruktioner. Instruktionerna följer av Huvudavtalet samt detta Biträdesavtal.

3. Biträdets ansvar

 1. Biträdet ska endast behandla personuppgifter som delges av Ansvarig i samband med genomförandet av Huvudavtalet utifrån detta Biträdesavtal samt i enlighet med tillämpliga krav enligt Dataskyddsreglerna inklusive artikel 28.3.a-h GDPR. Biträdet ska på begäran kunna påvisa att denne följer Ansvarigs instruktioner samt Dataskyddsreglerna. Biträdet ska omedelbart underrätta Ansvarig om Biträdet uppmärksammat eller misstänker att en instruktion från Ansvarig strider mot Dataskyddsreglerna.
 2. Biträdet ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda Ansvarigs personuppgifter som behandlas av Biträdet. Biträdet ska särskilt tillse att uppfylla skyldigheterna som följer av artikel 32 i GDPR. Biträdet ska även bistå Ansvarig att fullgöra Ansvarigs skyldigheter enligt artikel 32-36 i GDPR, med beaktande av typen av behandling biträdet genomför. Biträdet ska rapportera dataskyddsincidenter till Ansvarig när sådan dataskyddsincident upptäcks.
 3. Biträdet ska begränsa tillgången till personuppgifterna till sådana personer som behöver ha tillgång till personuppgifterna för att fullgöra Biträdets åtaganden gentemot Ansvarig. Biträdet ska säkerställa att berörda individer omfattas av lämpliga sekretessförbindelser.
 4. Biträdet ska bistå Ansvarig med att radera personuppgifter för att säkerställa att dessa personuppgifter inte sparas längre än vad ändamålet med behandlingen och Dataskyddsreglerna medger. Inga personuppgifter för vilka Ansvarig är personuppgiftsansvarig får sparas av Biträdet efter det att Huvudavtalet är avslutat.
 5. Biträdet får anlita underbiträden eller byta ut underbiträden och ska göra information om detta tillgänglig för Ansvarig. Biträdet åtar sig att ingå personuppgiftsbiträdesavtal med varje underbiträde som innehåller åtminstone motsvarande skyldigheter som följer av detta Biträdesavtal. Biträdet ansvarar fullt ut gentemot Ansvarig för behandling som utförs av underbiträde med de begränsningar som följer av detta Biträdesavtal. Vid tiden för ingåendet av detta Biträdesavtal har Biträdet anlitat de underbiträden som framgår av Bilaga 3.5.
 6. Biträdet har inte rätt att, utan Ansvarigs skriftliga samtycke, överföra Personuppgifter till tredje land utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”) såvida inte denna Behandling följer av detta Biträdesavtal eller krävs enligt tillämplig lagstiftning. I så fall ska Biträdet, i den mån Biträdet har rätt att lämna sådan information, informera Ansvarig om det rättsliga kravet innan denna typ av Behandling sker. Vid tiden för ingåendet av detta Biträdesavtal har Ansvarig gett sitt samtycke till den överföring som kan ske enligt Bilaga 3.5 nedan.
 7. Om Personuppgifter med Ansvarigs medgivande överförs till, eller tillgängliggörs för mottagare utanför EES, ska Biträdet säkerställa att överföringen sker i enlighet med tillämpliga Dataskyddsregler, exempelvis genom att standardavtalsklausuler ingås samt eventuellt ytterligare skyddsåtgärder vidtas för att uppnå en motsvarande skyddsnivå för personuppgifterna. Om sådana standardavtalsklausuler ingås med ett underbiträde, ska Biträdet på Ansvarigs begäran kunna tillhandahålla Ansvarig en underskriven kopia av sådant tilläggsavtal. För det fall parterna avser att tillämpa standardavtalsklausuler för överföringen ska parterna senast i samband med ingåendet av dessa standardavtalsklausuler reglera på vilket sätt standardavtalsklausulerna och detta Biträdesavtal ska förhålla sig till varandra vid händelse av konflikt mellan standardavtalsklausulerna och detta Biträdesavtal.
 8. Biträdet får inte lämna ut personuppgifter till tredje part utan Ansvarigs föregående skriftliga medgivande, om inte skyldigheten att lämna ut personuppgifterna följer av lag eller bindande myndighetsbeslut. Om en begäran från en registrerad eller behörig tillsynsmyndighet inkommer till Biträdet ska denne vidarefordra begäran till Ansvarig. Biträdet ska, i den mån det är skäligt, bistå Ansvarig med att fullgöra Ansvarigs skyldighet att svara på begäran om utövande av registrerades rättigheter.
 9. Biträdet ska tillåta att Ansvarig genomför skälig granskning av Biträdets genomförande av åtaganden enligt Dataskyddsreglerna, enligt överenskommelse mellan parterna och detta Biträdesavtal. En sådan inspektion får genomföras en gång per år. Biträdet har rätt till skälig ersättning för att möjliggöra granskning enligt detta avsnitt. Biträdet är då skyldig att ge Ansvarig tillgång till information som krävs för att visa att skyldigheterna enligt artikel 28 i GDPR efterföljs.
 10. När Huvudavtalet avslutas ska Biträdet utifrån en överenskommelse om lämplig metod antingen returnera personuppgifterna till Ansvarig eller relevant partner till Ansvarig och/eller radera personuppgifterna.

¹ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

INSTRUKTIONER Bilaga 3.5

Som tillägg till de instruktioner till Biträdet som i övrigt framgår av detta Biträdesavtal och Huvudavtalet ska de instruktioner och den information som följer nedan iakttas vid behandling av personuppgifterna. Uppdatering av denna Bilaga 3.5 kan göras via e-post till av parterna överenskomna kontaktpersoner, för det fall båda parter bekräftar den uppdaterade skrivningen.

Behandlingens syfte

Biträdet behandlar personuppgifterna för att leverera den tjänst som är beskriven i Huvudavtalet. Biträdet kan även komma att behandla personuppgifter när Biträdet utför tjänster i enlighet med Ansvarigs instruktioner.

Kategorier av personuppgifter

Biträdet kommer att behandla personuppgifter som exempelvis följande:

Icke känsliga personuppgifter

Känsliga personuppgifter

Kategori/kategorier av Registrerade

Biträdet ska behandla personuppgifter för följande kategorier av registrerade:

 1. Anställda hos Ansvarig,
 2. Anställda hos leverantörer,
 3. Kunder till Ansvarig, inklusive deras anställda

Behandlingsaktiviteter

Personuppgifterna är endast föremål för behandlingsaktiviteter som är nödvändiga för att uppfylla syftet med behandlingen. Sådan behandling kan innebära insamling, lagring och radering av personuppgifter.

Behandlingens varaktighet

Behandlingen ska fortgå så länge som detta Biträdesavtal är i kraft eller för att behandlingen är nödvändig enligt tillämplig lagstiftning.

Underbiträden

Namn Kontaktuppgifter Tjänst (inkl. behandlingsåtgärder) Plats för behandlingen (land)
Amazon Web Services, Inc. (Amazon Web Services EMEA SARL, Sverige filial) 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, USA Malmskillnadsgatan 36, 111 57, Stockholm Servrar, databaser, lagring Sverige
Twilio Inc. 101 Spear Street, Fifth Floor, USA E-posthantering USA
GleSYS AB Box 134, 311 22 Falkenberg Server, lagring Sverige
Datakompisen i Dorotea AB 917 87, Dorotea Support Sverige

Överföring till tredje land (utanför EU/EES)

Som en del av Biträdets utförande av tjänsterna enligt Huvudavtalet kan personuppgifter komma att överföras till länder utanför EU/EES, såsom USA.

Plats för behandlingen av personuppgifterna

Personuppgifterna behandlas samt kan komma att behandlas i följande länder:

 1. Inom EU/EES,
 2. USA.