Vår process

Standouts process

Standout arbetar i små agila team om 3-8 personer. Ert projekt kommer att hanteras av ett av våra team, och ni får en kontaktperson som kommer att arbeta tätt tillsammans med er.

Grunden i vårt arbetssätt är att fokuserar på att leverera ofta och skapa mycket värde för kunden. Vi tar betalt per arbetad timme.

Genomförande och leveranscykel

Arbetet genomförs i leveransperioder om 1-4 veckor. Efter varje avslutad leveransperiod görs en avstämning och beslut tas om vad som ska ingå i nästa leveransperiod om sådan behövs.

Godkännande och acceptans

Varje delleverans ska innehålla information om vilken funktionalitet som ska ingå och testas för att just den leveransen ska kunna betraktas som klar. Både kund och leverantör förväntas göra rimliga tester av funktionaliteten.

Kunden förväntas återkomma med kommentarer inom tidslängden av en leveransperiod. Därefter betraktas leveransen som godkänd.

Få möten

Vi tror att tät kommunikation är viktigt, men försöker hålla antalet möten till ett minimum och kommunicerar vanligtvis via ett projektverktyg, exempelvis Trello, Basecamp eller liknande.

Möten som alltid hålls är:

  • Leveransstart, där omfattningen av den kommande leveransen bestäms.
  • Demo, där vi visar vad som har genomförts under den gångna leveranscykeln.
  • Utvärdering, med syfte att ta reda på vad som har gått bra och vad kan göras bättre.

Demo och utvärdering görs ofta vid samma tillfälle. Leveransstart av nästkommande cykel kan också förläggas efter genomförd utvärdering om fler än en leveranscykel ska genomföras.

Ändringar

Kunden kan begära ändringar när som helst under projektets gång. Ändringar tas vanligtvis med i nästkommande leveransperiod i längre projekt, eller genomförs direkt genom att man byter ut något i befintlig planerad leverans som motsvarar den ändring som genomförs i komplexitet och omfattning.

Avslut och fakturering

Kunden kan avsluta projektet efter varje leveranstillfälle. Fakturering sker i samband med varje leveranscykel och avser nedlagd tid under den senaste leveranscykeln. Betalningstid är 30 dagar.

Leverabler

Vad som ingår i varje leverans och detaljer kring delarna i projektet avgörs inför varje leveransperiod i samråd mellan kund och leverantör.

Förväntningar på konsulter

  • Konsulterna förväntas ha goda kunskaper inom de valda programmeringsspråken och tillhörande verktyg.
  • Konsulterna förväntas hålla en hög kodstandard och tillämpa best practices inom utvecklarcommunityt.
  • förväntas föra en diskussion kring problemställningar och lösningsförslag
  • Konsulterna förväntas till stor del vara självgående och kunna följa en utstakad roadmap med frekventa kodsläpp och vältestad kod.
  • Utvecklingen görs från Standouts kontor, och avstämningar förväntas ske regelbundet via digital kommunikation/telefon samt en vissa möten på plats hos kund vid behov.

Passar det här dig och ditt företag? Ring oss på 0470-34 87 00 eller maila till kontakt@standout.se