Här hittar du våra allmänna villkor för våra digitala leveranser. 

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor och eventuella dokument som villkoren hänvisar till reglerar avtalen mellan dig som kund ("Kunden") och Standout AB, org.nr. 556730-0073 ("Leverantören") avseende integrationstjänster ("Tjänsten").

2. Ändringar i avtalen

Leverantören har rätt att göra ändringar i avtalen. Kunden får meddelanden via e-post om eventuella förändringar i avtalen, och aktuella versioner av avtalen finns även att läsa på vår webbplats. Kundens fortsatta användning av tjänsten gör att ändringar i avtalsvillkoren betraktas som godkända.

3. Referenser

Leverantören kan komma att använda information om kunder och projekt i marknadsföringssyfte, exempelvis som referenser i kundanskaffning eller övrig marknadsföring. Vid sådant användande skall kundens medgivande först inhämtas.

4. Immateriella rättigheter

Tjänsten ägs av Leverantören, och används av Kunden. Det är inte tillåtet för kunden att kopiera eller licensiera vidare tjänsten till andra.

5. Licensvillkor

Licensen gäller för den tid erlagd betalning inkommit för respektive tjänst. Fakturering görs vanligtvis per kvartal. Tjänsten kan kräva licenser hos andra företag som inte ingår i priset, exempelvis kostnaden för Fortnox programvaror om integrationen sker med denna plattform.

6. Betalning

Betalning görs mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar. Vid utebliven betalning har Leverantören rätt att stänga av tjänsten för Kunden. Fakturering görs via e-post. Vid pappersfaktura tillkommer en avgift på 29 kr per faktura.

Leverantören har rätt att ta ut dröjsmålsränta och påminnelseavgifter vid sen betalning.

7. Support

Support ges via e-post (support@standout.se) eller telefon (0470-34 87 00) på kontorstid, 8-17.
Vid fel i tjänsten är Leverantören ansvarig att åtgärda detta på ett rimligt sätt och inom skälig tid. Det är upp till Leverantören att bedöma när åtgärder ska vidtas i programvara.

8. Ansvarsbegränsning

Det åligger alltid Kunden att kontrollera att resultatet av användandet av Tjänsten är korrekt. Leverantören ansvarar inte för uppkommen skada, direkt eller indirekt, som drabbar kunden som en följd av användandet av tjänsten.

Eventuell ersättning vid tvist kan maximalt motsvara erlagd licensavgift för senaste 12 månaderna.

9. Personuppgifter

Användandet av Tjänsten medför att Leverantören har tillgång till viss information som kan innehålla personuppgifter. Standout åtar sig att behandla dessa uppgifter på ett sätt som är begränsat till att fullföra huvuduppdraget för tjänsten, och inte använda informationen i något annat syfte.

Kunden har rätt att få ett utdrag över uppgifter som Standout har lagrat om Kunden.

Kundens uppgifter behålls inte längre än nödvändigt för att uppfylla lagar och regler, och ska skyndsamt tas bort efter eventuellt avslut av avtalet.

Kunden har rätt att begära att få sina uppgifter raderade ur systemet.

Leverantören har rätt att använda uppgifterna om kunden och den som återfinns i integrerade tjänster för att avhjälpa eventuella problem som uppstår, exempelvis felsökning eller supportärenden.

10. Sekretess

Leverantören förbinder sig att hemlighålla Kundens affärshemligheter och annan konfidentiell information som förmedlats av Kunden.

Sekretesskyldigheten fortsätter att gälla även efter uppsägning av tjänsten. Leverantören ansvarar för att sekretesskyldigheten iakttas av personal och underleverantörer. 

Som konfidentiell information anses inte:
- information som är allmänt känt
- information som Leverantören kände till före dessa allmänna villkor trätt i kraft mellan Kunden och Leverantören för Tjänsten
- information som Leverantören får från utomstående

Sekretesskyldigheten gäller inte i den utsträckning Leverantören behöver använda eller avslöja information i syfte att tillvarata sina intressen gentemot Kund i anledning av en tvist avseende Tjänsten eller för att genomdriva rättigheter enligt avtal.

Konfidentiell information ska skyndsamt tas bort när Kunden ej har några aktiva avtal eller tjänster hos Leverantören eller tidigare om Kunden begär detta.

11.  Uppsägning

Uppsägning görs via https://standout.se/uppsagning/ och gäller omedelbart från slutet på den senast betalda licensperioden, vanligtvis ett kvartal. Redan genomförda betalningar för tjänsten återbetalas inte i samband med uppsägning.


12. Spärr eller låsning av tjänst

Leverantören äger rätt att med omedelbar verkan och utan meddelande därom spärra Kunden från vidare användning av Tjänsten om kunden bryter mot villkor eller på annat sätt misstänks utnyttja Tjänsten på ett olagligt eller annars otillbörligt sätt.

Erlagd avgift återbetalas inte om Leverantören spärrar ett konto enligt första stycket.


13. Ikraftträdande

Dessa Allmänna villkor gäller från och med den 10 oktober 2021 och ersätter alla tidigare villkor för användandet av Tjänsten.
Allmänna villkor 1